Klubovna

Zásadní problémem naší činnosti od obnovení v roce 1989 bylo získat prostory pro činnost s dětmi. Začínali jsme v prostorách, které jsme měli v pronájmu od různých dobrodinců. První naše klubovna byla maringotka, která byla na kolech a kterou jsme převáželi podle rozmarů vlastníků pozemků. Většinou jsme ji měli na pokraji skládek. Tento prostor byl pro naši činnost nevyhovující. V roce 1998 se nám podařilo získat do nájmu objekt bývalých Sběrných surovin, který jsme později koupili. Objekt je na atraktivním místě u řeky, ve středu obce mimo hlavní silnice. Při povodni v srpnu 2002 byl zatopen do výše cca 35 cm nad podlahu. Povodeň způsobila jednak značné zvlhnutí zdí a dále poškodila již tak narušenou dřevěnou konstrukci ostatní části objektu mimo zděnou vestavbu. Část dřevěné konstrukce se musela z bezpečnostního hlediska zbourat. Po povodních v roce 2002 jsme okamžitě začali pracovat na přípravě přestavby našeho objektu. Vypracovali jsme projektovou dokumentaci a zajistili projednání se všemi zúčastněnými stranami. Vzhledem k tomu, že nebyly jasné vlastnické vztahy (jednalo se o dořešení privatizace), nemohlo dojít k obnově majetku hned po povodních v roce 2002, a zahájení obnovy se tím přesunulo na pozdější dobu. Výsledkem našeho značného úsilí bylo získání stavebního povolení pro přestavbu objektu, které nabylo právní moci 18.8.2003.

Hned na počátku našeho projektu nám bylo jasné, že nejsme schopni celou přestavbu financovat z vlastních zdrojů. Proto jsme se snažili získat i jiné finanční zdroje a podali jsme celou řadu žádostí o dotace a granty. Jednalo se mimo jiné o následující subjekty : Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Fond sportu a volného času Středočeského kraje, Město Černošice, Ministerstvo školství a mládeže ČR.

Demoliční práce a vyklizení prostoru jsme si zajistili vlastními silami. Základovou desku a stavbu protipožární zdi nám zhotovila  firma IBS-Rokal, s.r.o, která nám rovněž zajišťuje stavební dozor. Dřevěnou konstrukci a krov jsme zadali firmě Tesařství Jíra. Řezivo na přestavbu nám dodala firma Lesy Steinských, spol. s r.o. Klempířské a pokrývačské práce nám provedla firma Michal Abel. Vnitřní izolace, obklady a instalace si zajišťujeme vlastními silami. Tím, že naši členové se aktivně podílejí na přestavbě objektu, posilujeme i vztah našich členů k vybudovaným hodnotám.

Začátek vlastní stavby byl na podzim roku 2003, kdy jsme dle projektu provedli demolici staticky narušené části objektu a vybudovali základovou desku. Původní vize dle projektu byla, že přestavba bude hotová do podzimu příštího roku 2004. Tento termím se však posunul a předpokládáme, že přestavba bude kompletně hotová na jaře roku 2005. Toto posunutí bylo dáno nedostatkem finančních prostředků na jaře roku 2004. Nepředpokládali jsme, že prostředky z grantů dostaneme až v plném létě (grant Středočeského kraje 70 tis. Kč jsme obdrželi až 15.6.2004 a grant Města Černošice 55 tis. Kč až 18.8.2004). Protože jsme získali rozhodující příspěvky těsně před prázdninami a o prázdninách, kdy naši členové měli plné ruce práce s přípravou a realizací táborů, mohli jsme naplno na přestavbě pokračovat až na podzim roku 2004.

V roce 2004 se podařilo dohotovit hrubou stavbu, klempířské prvky, položit střešní krytinu, vnější pobití, izolace, elektroinstalaci a vnitřní obklady v jedné polovině objektu a přístupové schody .

Klubovna po demolici v roce 2003:

Klubovna v roce 2003

Na konci roku 2004:

Klubovna v roce 2004

V roce 2006 se středisku podařilo dokončit první etapu přestavby naší základny - loděnice (kolaudace stavby proběhla v lednu 2007). Je to největší úspěch našeho střediska v historii skautingu v Černošicích. Přestavbu loděnice jsme začali po povodni v roce 2002. Celkově jsme do přestavby investovali 508 tis Kč, většinou na nákup materiálu. Celková hodnota díla je dle odhadu provedeného pro účely pojišťovny 1,6 mil. Kč. Na přestavbě loděnice odpracovali naši členové, rodiče dětí a další příznivci stovky hodin na brigádách, hodnota brigádnické práce se pohybuje přes 1 mil. Kč. Podařilo se tak vybudovat dobré zázemí pro naši činnost. Máme k dispozici dvě nové klubovny, soc. zázemí (WC, umyvadlo, sprcha), v jedné klubovně minikuchyni s lednicí, půdu (pro uskladnění táborových věcí), prostor pro lodě ( jednu loď jsme si navíc dokoupili).

Všem, kdo nám pomohl, patří velký dík. Zvláště je potřeba poděkovat Výboru dobré vůle (nadace Olgy Havlové), který na úplný začátek, hned po ničivé povodni, věnoval 80 tis. Kč, dále paní ing. Miroslavě Neubertové (velice rychle připravila projekt pro stavební povolení), panu ing. Aleši Voženílkovi (projekt vodoinstalace, studny a kanalizační přípojky), Středočeskému kraji (poskytl grant ve výši 70 tis. Kč), Městu Černošice (poskytlo dotaci celkově 211 tis. Kč), zahraničním skautům (poskytli dar 55 tis. Kč), firmě IBS-Rokal (prováděla stavební dozor a některé odborné práce), stavebninám Rokal (zajišťovaly stavební materiál a dopravu), Lesům Steinských (dodaly výhodně řezivo na celou stavbu), firmě Michal Abel (položení střešní krytiny a zámečnické práce), firmě Radek Schmitt (vyrobila kovové schody), firmě Stavitelství Řehoř (provedla zdarma zemní práce), firmě Richard Poul (provedl zdarma elektroinstalaci), firmě Kříž (provedl výkop pro kanalizační přípojku), firmě Barsa (provedl vniřní instalace), panu Roztočilovi (provedl zdarma zámečnické práce), vrtmistru Divíškovi (studna).

Sloupek

Uživatelská sekce

Přihlášení

Nick:

Heslo:

Naprogramoval miki
© 2011

Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!